Vedtægter for filteforeningen ”Grima”

 • 1: NAVN

Foreningens navn er ”GRIMA” - filteforeningen af 28. februar 1989 - ”GRIMA”

 • 2: FORMÅL

Foreningens formål er at skabe et landsdækkende forum for filtere, der anvender håndværket inden vor følgende områder:

 • Brugskunst/kunsthåndværk (beklædning, boligtekstil m.m.)
 • Billedkunst (billeder, skulptur, blandform)
 • Undervisning – herunder forskning
 • Historie (arkæologi, etnografi, filologi, litteratur)
 • Industri (hatteindustri og teknisk filt, herunder også ”non-woven” –industrien)
 • Håndværk/hobby

Foreningen skal fungere som vidensbank omkring: litteratur, udstillinger, kurser, materialer, hjælpemidler o.l.

Foreningen skal være koordinerende organ til udlandet.

 • 3: MEDLEMMER

Medlemskab kan tegnes af alle interesserede og/eller aktive inden for de under §2 nævnte områder.

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemskab gælder for et år ad gangen fra d 1.1. til 31.12. udmeldelse skal ske til foreningen senest d 31.1 det følgende år.

Der kan vælges mellem almindeligt medlemskab og husstandsmedlemskab. Et medlemskab er lig med én stemme og giver ret til, at personen kan udstille i Grima regi. Ved husstandsmedlemskab kan max 2 personer af hustanden afgive stemme og deltage i udstillinger. Husstandsmedlemskab er 50% dyrere end almindeligt medlemskab.

 • 4: ORGANISATION

Foreningen er organiseret via en bestyrelse, der består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, 1bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Denne bestyrelse vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at 2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. Der vælges desuden 2 suppleanter hvert år for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der kan endvidere nedsættes forretningsudvalg, udstillingsudvalg samt kontakt- og informationsudvalg til at varetage specielle opgaver som fx konferencer, kurser, udstillinger, korrespondance mv, når dette findes nødvendigt. Antallet af medlemmer i udvalgene fastsættes af bestyrelsen.

Udvalgene kan dannes af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling eller i akutte aktuelle tilfælde via et bestyrelsesmøde.

 • 5: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen vil forsøge at få generalforsamlingen  afholdt i uge 10 med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens årsberetning
 • Regnskabsberetning ved kassereren
 • Nyt fra udvalgene
 • Foreningens fremtid, herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse + suppleanter
 • Valg af revisor + suppleant
 • Eventuelt

Eventuelle ændringer af vedtægterne sker på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med ca 30 dages varsel.

Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt dette ønskes af mindst 1/3 af medlemmerne.

Bestyrelsen kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med højst 3 og mindst 2 ugers varsel.

Lovændringer kan ikke foretages på en ekstraordinær generalforsamling.

 • 6: BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange om året.

 • 7: REGNSKAB

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

Regnskabet føres af kassereren og revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Valget gælder for 2 år og finder sted i lige år. Desuden vælges en revisorsuppleant hvert år.

 • 8: OPLØSNING

Foreningen opløses, hvis både en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og en efterfølgende urafstemning med mindst 2/3´s flertal beslutter det. Foreningens midler vil i så fald overgå til en fond, der skal fremme de under §2 nævnte områder.

Ovenstående er Filteforeningen Grima´s vedtægter, som de fremstår pr 1.1.1992.

Ændringer foretaget på generalforsamlingen d 16.2.1991 indarbejdet i de originale vedtægter fra d 28.2. 1989

Ændringer foretaget på generalforsamling d 11.3.2000.

Ændringer foretaget på generalforsamling i Silkeborg d 7.3.2009.

Ændringer foretaget på generalforsamling i Odense d 6.11.2021. 

Filteforeningen Grima // Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ny Gothersgade 22 // 8700 Horsens