Vedtægter for filteforeningen ”Grima”

§1: Navn

Foreningens navn er ”Grima” – filteforeningen af 28. februar 1989 – ”Grima”

§2: Formål
Foreningens formål er at skabe et landsdækkende forum for filtere, der anvender håndværket inden for følgende områder:

-    Brugskunst/kunsthåndværk (beklædning, boligtekstil m.m.)
-    Billedkunst (billede, skulptur, blandform)
-    Undervisning – herunder forskning
-    Historie (arkæologi, etnografi, filologi, litteratur)
-    Industri (hatteindustri og teknisk filt, herunder også ”non-woven”-industrien)
-    Håndværk / hobby
Foreningen skal fungere som vidensbank omkring: litteratur, udstillinger, kurser, materialer, hjælpemidler o.l.
Foreningen skal være koordinerende organ til udlandet.

§3: Medlemmer
Medlemskab kan tegnes af alle interesserede og/eller aktive inden for de under § 2 nævnte områder.
Kontingentets størrelser fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemskab gælder for et år ad gangen fra 1.1. til 31.12. Udmeldelse skal ske til foreningen senest 31.1. det følgende år.
Der kan vælges mellem almindeligt medlemskab og husstandsmedlemskab. Et medlemskab er lig med én stemme og giver ret til, at personen kan udstille i Grimas regi. Ved husstandsmedlemskab kan max 2 af husstanden afgive stemme og deltage i udstillinger. Husstandsmedlemskab er 50% dyrere end almindeligt medlemskab.

§4: Organisation
Foreningen er organiseret via en bestyrelse, der består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Denne bestyrelse vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at 2 vælges i lige år og 3 i ulige år. Der vælges desuden 2 suppleanter hvert år for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der kan endvidere nedsættes forretningsudvalg, udstillingsudvalg samt kontakt- og informationsudvalg til at varetage specielle opgaver som fx konferencer, kurser, udstillinger, korrespondance mv, når dette findes nødvendigt. Antallet af medlemmer i udvalgene fastsættes af bestyrelsen.
Udvalgene kan dannes af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling eller i akutte aktuelle tilfælde via et bestyrelsesmøde.

§5: Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år på lørdagen i uge 10 med følgende dagsorden:
1)    Valg af dirigent
2)    Formandens årsberetning
3)    Regnskabsberetning ved kassereren
4)    Nyt fra udvalgene
5)    Foreningens fremtid, herunder fastsættelse af kontingent
6)    Indkomne forslag
7)    Valg til bestyrelse + suppleanter
8)    Valg af revisor + suppleant
9)    Eventuelt
Eventuelle ændringer af vedtægterne sker på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med 30 dages varsel.
Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt dette ønskes af mindst 1/3 af medlemmerne.
Bestyrelsen kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med højst 3 og mindst 2 ugers varsel.
Lovændringer kan ikke foretages på en ekstraordinær generalforsamling.

§6: Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange om året.

§7: Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.
Regnskabet føres af kassereren og revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor. Valget gælder for 2 år og finder sted i lige år. Desuden vælges en revisorsuppleant hvert år.

§8: Opløsning
Foreningen opløses, hvis både en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og en efterfølgende urafstemning med mindst 2/3’s flertal beslutter det. Foreningens midler vil i så fald overgå til en fond, der skal fremme de under §2 nævnte områder.
Ovenstående er Filteforeningen Grimas vedtægter, som de fremstår pr 1.1. 1992.
Ændringer foretaget på generalforsamlingen den 16.2. 1991 er indarbejdet i de originale vedtægter fra den 28.2. 1989.
Ændringer foretaget den 11.3. 2000.
Sidst ændret på generalforsamlingen i Silkeborg den 7.3. 2009.

Renskrevet af
Kirsten Lang
24.2. 2014

Filteforeningen Grima // Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ny Gothersgade 22 // 8700 Horsens